Broeders in Christus

Verzoend met God

Verzoend met God

Het thema van verlossing is het centrale thema van het christendom. Desondanks is het een van de meest bediscussieerde en omstreden thema's in de christelijke theologie. In dit boek willen wij de bijbelse grondslagen nagaan en op een rijtje zetten. De auteur gaat uit van zeven grondslagen: vijf in het OT en 2 in het NT. Samen vormen deze de bijbelse verzoeningsleer.

Verzoend met God

Uit de inhoud:

De noodzaak voor verzoening
De zondeval en de weg terug
De verzoening in het Oude Testament
De eerste draad: beloften
De tweede draad: de offers
De derde draad: Gods naam
De vierde draad: vergiffenis bij Ezechiël
De vijfde draad: de losser
De verzoening in het Nieuwe Testament
Jezus' leer: barmhartigheid en geen offerande
De zesde draad: de gezindheid van het hart
De zevende draad: de gezindheid van Christus
De draden samengevlochten: verzoend door het kruis
De draden samengevlochten: wandelen met God
De Christelijke hoop
Opstanding en oordeel

Het thema van verlossing is het centrale thema van de Bijbel. De Bijbel vertelt ons dat de eerste mens is gevallen voor de verleiding tot zonde en de rest van de Bijbel heeft vooral te maken met de lange weg terug. Pas aan het eind daarvan wacht de verlossing. Maar God heeft geen haast.

De mens heeft echter aanzienlijk minder geduld. Reeds in de eerste eeuw lag de Griekse filosofie op de loer om de zuivere bijbelse leer aan te lengen met Grieks-filosofische ideeën. Deze werden fel bestreden door de apostelen. Maar in de tweede eeuw, met het wegvallen van de apostelen, konden deze zich doorzetten. En in de middeleeuwen, toen de Bijbel voor de meesten onbereikbaar was geworden, deden allerlei theorieën de intrede, die de mens een snel heil na zijn dood beloofden. Het is bekend dat de middeleeuwse scholastici daarbij sterk steunden op de Griekse filosoof Aristoteles.

Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstond er een zeer wettische opvatting van het geloof dat in karakter sterk overeen kwam met de wettische opvattingen van de Farizeeën uit de tijd van het Nieuwe Testament. De reformatie had hier eigenlijk drastische verandering in moeten brengen, en heeft dat in bepaalde opzichten ook gedaan. Maar de reformatoren hadden de neiging om, uit pure reactie, te ver door te schieten.

In dit boek willen we terug naar de Bijbel (Oude en Nieuwe Testament) om te zien wat de oorspronkelijke leer was. De leer van de aartsvaders, de leer van de Wet, de leer van de Levieten en de profeten, en de leer van Jezus en zijn apostelen. We bekijken daartoe zeven thema's zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat God van het begin af een plan heeft gehad om de wereld met Zichzelf te verzoenen. Maar we zien ook dat al deze thema's elk voor zich slechts een bepaald aspect van de waarheid tonen, en niet de gehele waarheid. Het zijn draden van het koord dat, eenmaal samengewonden, de totale leer vormt. Pas aan het eind van die studie kunnen we al die draden samenvlechten en zien waar dat ons brengt.

Klik hier voor de bestelinstructies.