Broeders in Christus

Belangrijke Leerpunten

Verzoening

Wij zien in de Bijbel een consequent plan van verlossing dat God de wereld aanbiedt als uitweg uit de vloek die over de aarde is uitgesproken na de zonde in de hof van Eden. Dat plan houdt in dat Gods Zoon, volledig mens door zijn afstamming van Maria, maar uitgerust met Gods natuur door zijn afstamming van de Vader, en voorzien van al Gods macht door zijn 'zalving' met de Heilige Geest, geheel als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Zo heeft Hij, ondanks zijn menselijke natuur, over de zonde getriomfeerd. In de termen van de Bijbel: Hij heeft de zonde overwonnen in het vlees. Door zich vervolgens als schuldoffer te stellen, d.w.z. door ondanks zijn zondeloosheid aan het kruis te sterven, is Hij tot heil geworden voor allen die 'in Hem' zijn. In Hem zijn betekent onder andere toetreden tot het nieuwe verbond in zijn bloed door zich te laten dopen in zijn naam, onder belijdenis van zijn geloof, en regelmatig in symbool deel te nemen aan zijn 'vlees en bloed' in het brood en de wijn van 'zijn maaltijd'. Het betekent ook: leven zoals Hij in onze plaats gedaan zou hebben en als het ware zijn gezicht tonen aan onze medemens. Zo te leven is voor ons een vreugde: de vreugde van het geloof.

Christus' wederkomst

Dat plan houdt ook in dat Jezus Christus zal terugkeren om de wereld te regeren. Wij zien uit naar die wederkomst waarvan wij geloven dat die niet ver meer weg is (ook al kan niemand het juiste tijdstip weten). De wederoprichting van de staat Israël, die onze broeders in het verleden vast verwachtten, is voor ons, die dat hebben zien gebeuren, het bewijs dat de huidige bedeling op zijn eind loopt. Wij zien uit naar een opstanding uit de doden en een oordeel, waarbij allen die 'in Christus' zijn en zijn geweest (ook mensen uit de tijd van het Oude Testament) eeuwig leven zullen ontvangen om gedurende 'een duizend jaar' met Christus te regeren over een betere wereld dan de huidige. Deze hoop delen wij met de apostel Paulus, die haar 'de hoop van Israël' noemde. Wij geloven dan ook dat het volk Israël, ondanks alles Gods volk, een belangrijke plaats in zal nemen in dat nieuwe Koninkrijk.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Wij geloven dat ieder mens persoonlijk verantwoordelijk is tegenover God en Christus. Alleen dat persoonlijke geloof kan hem redden van de dood. Dat geloof houdt in dat hij zich houdt aan Gods Woord als de enige bron van openbaring van het geloof, dat hij de 'geboden van Christus' in acht neemt en zoveel mogelijk tracht het voorbeeld van Christus te volgen, en dat hij zijn besluit om Christus te volgen uitdrukt door zich in Hem te laten dopen op belijdenis van zijn geloof, en door onderdompeling als symbool van een begraven worden en weer opstaan met Christus. Zijn verdere leven dient hij dan te zien als een 'opleiding', een training in een leven met God, om straks na Christus' wederkomst een bruikbaar dienaar te zijn in Diens Koninkrijk.