Broeders in Christus

Operatie mens

Een basisuitleg van Gods doel met de schepping en van zijn 'cursusboek': de Bijbel

Waar gaat het over:

De grote lijn is Gods plan met de schepping, en dan vooral met de mens. Dit boek wil laten zien dat God een uitgewerkt en gedetailleerd plan had vóór Hij aan de schepping begon, een plan met een begin en een einde, en met het optreden van een Verlosser als centraal thema. En dat de fysieke schepping van het begin af aan bedoeld was om dat plan in uit te voeren. En dat alle schijnbare 'tegenslagen' bij de uitvoering daarvan in feite waren voorzien en ingepland.

 

 

 

Waarom dit boek:

Volgens de opvatting van velen gaat de leer van de Bijbel over tijdloze ethiek en persoonlijk heil, of is het zelfs een soort 'losbladig' systeem van antwoorden op morele vraagstukken. En zij menen dat het tot in alle eeuwigheid zo door zal gaan als het altijd al is geweest.

Volgens anderen is er van alles misgegaan, dat God niet had voorzien; zoals de zondeval, die Hem zou hebben genoodzaakt om daar onvoorbereid een oplossing voor te verzinnen. En dat Hij een radicaal eind maakte aan de wereld van 'de voortijd', door middel van de zondvloed, zou een bewijs zijn dat Hij de zaak niet in de hand had, en volkomen verrast werd door de loop der gebeurtenissen.

Volgens weer anderen was Jezus van Nazareth de stichter van een nieuwe religie, omdat hij het niet eens was met de godsdienstige opvattingen van zijn dagen.

Dergelijke opvattingen berusten op een gebrek aan bijbelkennis. Dit boek wil daarom een fundament leggen voor zulke kennis. Het werkelijke verhaal staat namelijk in Gods 'cursusboek', de Bijbel. We zullen dat boek dan ook zelf aan het woord laten. Het heeft geen zin om passages in een cursusboek te gaan selecteren, of erin te gaan schrappen, of ze te vervangen door andere ideeën. Dat zou het verband eruit halen. We zullen kijken wat het Boek zelf ons te vertellen heeft. Of u dat wilt aanvaarden is iets dat u dan achteraf voor uzelf zult moeten beslissen.

Uit de inhoudsopgave:

 1. DE EERSTE ERA: Van de schepping tot Babel
  Gods plan voorzag in het creëren van een nieuwe soort: de mens. Die mens moet worden opgeleid. De schepping is bedoeld als de omgeving voor zijn opleiding. En elke fase in de wereldgeschiedenis is een fase in het leerplan. Als er daarna een nieuwe fase begint, betekent dat niet dat de vorige is mislukt, maar alleen dat de lessen daarvan nu wel duidelijk moeten zijn. De periode tussen de schepping en de vloed en die tussen de vloed en de toren van Babel leren ons de beginselen van 'zonde' en de noodzaak van een oplossing daarvoor.
 2. DE TWEEDE ERA - deel 1: Van de roeping van Abraham tot de intocht Verlossing is het centrale aspect van Gods plan. De Bijbel noemt dat 'het evangelie'. Dat evangelie heeft God al geopenbaard aan de aartsvaders in het OT. De uitvoering daarvan vereiste vervolgens het ontstaan van een 'voorbeeldvolk'. Dat volk ontstond in slavernij en werd door God zelf met groot vertoon van macht bevrijd. Het ontving een Wet en een Verbond. En het werd getraind in het omgaan daarmee, in de woestijn tussen het Egypte waaruit het was bevrijd en het Kanaän waar het zou gaan wonen.
 3. DE TWEEDE ERA - deel 2: Van de intocht tot de Verlosser
  Het volk Israël had een voorbeeldfunctie moeten vervullen tegenover de omringende volken, maar faalde daarin. Niet omdat het slechter was dan de volken rondom, maar omdat het zich daar uiteindelijk niet van wilde onderscheiden. Zijn verblijf in het aan de aartsvaders beloofde land heeft daarom vooral gediend om een aantal basisbegrippen duidelijk te maken.
 4. DE VOLHEID DES TIJDS: De komst van de Verlosser
  De komst, na tientallen eeuwen, van de Verlosser vormde het hoogtepunt in de uitwerking van Gods plan. Het was de vervulling van alle beloften en aankondigingen in het OT. Tegelijkertijd gaf het de mensheid het definitieve inzicht in de aard van zijn verlossingswerk en van Gods plan dienaangaande. De apostel Paulus noemt dit 'de volheid des tijds'.
 5. DE DERDE ERA: De gemeente van het nieuwe verbond
  De Bijbel vertelt ons in niet mis te verstane woorden dat de heidenen de hun geschonken gelegenheid zeker niet beter zouden benutten dan de door hen lange tijd zo verachte 'Joden'. Zowel de afscheidsbrieven van de apostelen, als Jezus zelf in zijn laatste boodschap, vertellen ons dat de hellenisering zou inzetten. En dat is ook gebeurd. Doordat vervolgens het Woord aan de grote massa werd onthouden dwaalde de kerk steeds verder af van het ware geloof. Slechts een kleine minderheid zou trouw blijven aan dat Woord.
 6. DE SABBATSRUST: Het koninkrijk Gods
  De wederkomst van de Gezalfde, zal een tijdperk inluiden van groot welzijn voor de sterfelijke mensen die zullen zijn overgebleven uit de rampen die de wereld bij zijn verschijnen zullen treffen. Zij zullen de burgers zijn van dat rijk. En de gelovigen van de drie voorafgaande era's zullen mederegeerders zijn met Christus. Het zal een herstel zijn van de situatie in het paradijs, maar nu zonder de verleider, die toen de vloek bracht. Die periode zal worden afgesloten met een nieuwe opstanding en een eindoordeel, waarmee Gods plan zal zijn voltooid.

Klik hier voor de bestelinstructies.