Broeders in Christus

Ekklesia der Broeders in Christus te Den Haag

Officiële naam: Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus te Den Haag
 
Publiek bekende naam:
 
Broeders in Christus
RSIN nummer:
 
820032785
Postadres: Broeders in Christus, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort
Email: ekklesia.denhaag@broedersinchristus.nl
 
Beleidsplan:
  1. Het houden van wekelijkse godsdienstige samenkomsten, met een "avondsmaalsviering", tot versterking van de leden.
  2. Het houden van wekelijkse Bijbelstudiebijeenkomsten, om kennis en inzicht in de Schrift op te bouwen.
  3. Het organiseren van andere bijeenkomsten tot opbouw van de leden en leden van andere ekklesia's
  4. Het aanmoedigen tot Bijbelstudie en aanbieden van hulp met deze studie aan derden door leesroosters, seminars (Effectief Bijbellezen), exposities, een tijdschrift, het beantwoorden van vragen en andere middelen.
  5. Het financieel ondersteunen in bijzondere omstandigheden van geloofsgenoten en eventueel hun omgeving in andere landen.
  6. Het samen met de ekklesia Ede een aantal landelijke zaken m.b.t. punt 4 verzorgen.
Bestuur: Het bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen uit de leden van de ekklesia, benoemd door de algemene vergadering van de ekklesia. Uit de bestuursleden benoemt zij een secretaris en een penningmeester.
 
Beloningsbeleid: Geen van de bestuursleden, commissieleden of andere leden worden betaald door of ontvangen een vergoeding van de ekklesia. Dit geldt voor zowel geleverde diensten als gemaakte kosten. Dit alles volgens het principe: "Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven" (Mat 10:8). In uitzonderlijke gevallen zouden gemaakte kosten vergoed kunnen worden na overleg van betaalbewijzen, maar in de praktijk komt dit niet voor.
 
Actueel verslag ekklesia:

In 2018 hielden we wekelijks zondagochtenddiensten en een Bijbelstudieavond. Er werd ook de jaarlijkse studie- en predikingsweek gehouden in Twente, ook met leden van andere Nederlandse ekklesias en een aantal buitenlandse geloofsgenoten. Onderwerp van de studie was "Nehemia, en de vreugde van Jeruzalem".

Voorgenomen bestedingen ekklesia 2019

De voorgenomen bestedingen 2019 zijn:

Zaalhuur voor samenkomsten ca. € 3.000
Studie- en predikingsweek           ca. € 9.000
Overige kosten ca. € 3.000
Bijdragen aan landelijk prediking ca. € 4.000

 

De ontvangsten van de ekklesia bestaan uit collectes/giften, legaten en erfenissen.

Een deel van deze inkomsten is specifiek bestemd voor bijzondere doelen. Dit zijn bijdragen aan andere charitatieve instellingen, meestal geleid door geloofsgenoten, die ten goede komen aan doelen zoals in het beleidsplan is opgenomen. Deze opbrengsten zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van ontvangsten en uitgaven, maar apart daaronder vermeld. 

Het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven in 2018 treft u aan hieronder aan. Alle bedragen zijn in hele euro's:

Ontvangsten

      

Uitgaven

  Collectes/giften 720     Zaalhuur bijeenkomsten
 2.605
  Erfenissen/legaten
 70     Studie- en predikingsweek
6.588
        Overige predikingskosten
1.292
 
  Rente
203     Bankkosten
126

  Overige uitgaven
1.720
        Bijdragen landelijk prediking
4.000

 Totaal ontvangsten    

993
 
 Totaal uitgaven

16.331

 
 

 
    Resultaat 2018 (negatief) 15.338

Toelichting:

  • Na vorig jaar een groot bedrag vanuit een erfenis ontvangen te hebben, is dit jaar wat ingeteerd op het vermogen.
  • De uitgaven vertonen het normale patroon.

Voor bijzondere doelen is er € 4.050 bijgedragen.