Broeders in Christus

Ekklesia der Broeders in Christus te Den Haag

Officiële naam: Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus te Den Haag
 
Publiek bekende naam:
 
Broeders in Christus
KvK nummer: 57031584
 
RSIN nummer:
 
820032785
Postadres: Broeders in Christus, Postbus 124, 6710 BC  Ede
Email: ekklesia.denhaag@broedersinchristus.nl
 
Doelstelling: Het ondersteunen van een algemeen belang en de gemeenschappelijke godsverering van haar leden op de grondslag van aanvaarding en belijdenis van de leer van de Bijbel en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan:
  1. Het houden van wekelijkse godsdienstige samenkomsten, met een "avondsmaalsviering", tot versterking van de leden.
  2. Het houden van wekelijkse Bijbelstudiebijeenkomsten, om kennis en inzicht in de Schrift op te bouwen.
  3. Het organiseren van andere bijeenkomsten tot opbouw van de leden en leden van andere ekklesia's
  4. Het aanmoedigen tot Bijbelstudie en aanbieden van hulp met deze studie aan derden door leesroosters, seminars (Effectief Bijbellezen), exposities, een tijdschrift, het beantwoorden van vragen en andere middelen.
  5. Het financieel ondersteunen in bijzondere omstandigheden van geloofsgenoten en eventueel hun omgeving in andere landen.
  6. Het samen met de ekklesia Ede een aantal landelijke zaken m.b.t. punt 4 verzorgen.
Bestuur: Het bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen uit de leden van de ekklesia, benoemd door de algemene vergadering van de ekklesia. Uit de bestuursleden benoemt zij een secretaris en een penningmeester.
 
Beloningsbeleid: Geen van de bestuursleden, commissieleden of andere leden worden betaald door of ontvangen een vergoeding van de ekklesia. Dit geldt voor zowel geleverde diensten als gemaakte kosten. Dit alles volgens het principe: "Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven" (Mat 10:8). In uitzonderlijke gevallen zouden gemaakte kosten vergoed kunnen worden na overleg van betaalbewijzen, maar in de praktijk komt dit niet voor.
 
Actueel verslag ekklesia: In 2023 hielden we nagenoeg wekelijks zondagochtend-diensten. Ook de wekelijkse Bijbelstudieavond vonden online doorgang. Nederlandstaligen uit andere landen kunnen nu ook deelnemen. De jaarlijkse studie- en predikingsweek werd weer in augustus gehouden. Als onderwerp is gekozen "Voorbeelden van geloof", o.a Abraham en Mozes. In 2023 is dit weer uitgebreid met een lang weekend in het voorjaar, samen met geloofsgenoten uit Nederland en Engeland.
 
Voorgenomen bestedingen ekklesia 2024

De voorgenomen bestedingen 2024 zijn:

Zaalhuur voor samenkomsten ca. € 2.000  
Studie- en predikingsweek / weekend         
ca. €  13.000  
Overige kosten ca. € 3.000  
Bijdragen aan landelijk prediking ca. € 2.000  


 

De ontvangsten van de ekklesia bestaan uit collectes/giften, legaten en erfenissen.

Een deel van deze inkomsten is specifiek bestemd voor bijzondere doelen. Dit zijn bijdragen aan andere charitatieve instellingen, meestal geleid door geloofsgenoten, die ten goede komen aan doelen zoals in het beleidsplan is opgenomen. Deze opbrengsten zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht van ontvangsten en uitgaven, maar apart daaronder vermeld. 

Het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven in 2023 treft u aan hieronder aan. Alle bedragen zijn in hele euro's:

Ontvangsten

      

Uitgaven


  Collectes/giften 4.850     Zaalhuur bijeenkomsten
1.500

  Rente
213     Studie- en predikingsweken
15.228

        Overige predikingskosten
1.964
 


    Bankkosten
242  Overige uitgaven
3.355

        Bijdragen landelijk prediking
1.000


 Totaal ontvangsten    

  5.063
 
 Totaal uitgaven

23.289

 
 

 
    Resultaat 2023 (negatief) 18.226


Voor bijzondere doelen is er € 1.779 bijgedragen.