Broeders in Christus

Psalm 8 - Wat is de mens…?

David heeft niet alleen vele psalmen geschreven, maar heeft ervoor gezorgd dat, als de tempel eenmaal (door zijn zoon Salomo) gebouwd werd, deze psalmen gezongen zouden worden in de tempeldiensten. “Voor de koorleider” slaat dus op degene die de leiding had over de tempelzangers, terwijl “Op de Gittith” (NBG51) te maken heeft met de melodie of misschien het soort muziekinstrument waarop gespeeld werd (vergelijk ook de Psalmen 81 en 84). Toen hij een jonge schaapherder was, had David ruime gelegenheid Gods almacht in de schepping te bewonderen: “U, die aan de hemel uw luister toont ” (vers 2). En in vergelijking daarmee, hoe onbeduidend de mens is: “Zie ik … de maan en de sterren, door u daar bevestigd, wat is de sterveling, dat u aan hem denkt, het mensenkind, dat u naar hem omziet?” (verzen 3-5).

Eigenlijk is de mens niet zó onbeduidend. Hij is immers gemaakt “naar Gods beeld” (Genesis 1:26). In die zin, is de mens “bijna een god gemaakt” (Psalm 8:6). Bovendien, was het van het begin af Gods bedoeling, dat de mens heerschappij zou hebben. Genesis 1:26 vervolgt met de woorden: “zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee … de vogels … het vee.” Psalm 8 is duidelijk een weerklank hiervan: “Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen … de vogelen … en de vissen” (verzen 7-9 NBG51)).

Nu is de zondige mens nooit in staat geweest deze taak op zich te nemen zoals God bedoelde. Toch is er één, de Here Jezus Christus, de zondeloze Zoon van God, die het wél kon. De Brief aan de Hebreeën, 1000 jaar na David geschreven, geeft commentaar op Psalm 8: “Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nog niet; wel zien we dat Jezus—die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was...nu met eer en luister gekroond is” (Hebreeën 2:6-9). Zoals de Here Jezus zelf zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde” (Matteüs 28:18). Psalm 8 is dus een profetie van Jezus Christus, de Zoon van God. Maar Psalm 8 houdt nog steeds een belofte in voor ons. Zij die Jezus volgen mogen in Gods koninkrijk de vervulling van Psalm 8 voor zichzelf waarmaken: “U (Christus) bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen (de gelovigen) gekocht … Zij zullen als koningen heersen op aarde” (Openbaring 5:9-10). Inderdaad: “HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde” (Psalm 8:10)!