Broeders in Christus

Kapernaüm

KapernaumVan de Horens van Hittim – een top op de weg van Nazareth naar Tiberias – voert een pad bergafwaarts in de richting van het meer van Genesareth of Galilea. Van dit pad heeft Jezus mogelijk gebruik gemaakt, wanneer Hij op weg was naar Kapernaüm, over de oude verbindingsroute van Damascus naar Egypte.

Zoals bekend had Jezus in Kapernaüm zijn huis (Matteüs 9:1). De stad lag, naar men aanneemt, vier kilometer ten zuidwesten van de monding van de Jordaan, aan het Meer van Galilea, niet ver van de belangrijke bron Tabgha, omgeven door weelderige, vruchtbare dalen. Het was geen oude stad. Het ontstaan wordt op ca. 50 v. Chr. gehouden. In de Romeinse tijd vormde deze streek het grensgebied tussen Galilea en het Overjordaanse. Alleen tijdens het bestuur van Herodes de Grote en van Herodes Agrippa I was dit niet het geval. Handelaren zochten vóór en ná de grens een rustplaats en de Romeinen richtten er een garnizoens- en belastingkantoor op (Marcus 2:14) Daaruit ontstond een eenvoudig dorp met de naam “Dorp van Nahum”, wat vertroosting betekent. Er vestigden zich daar boeren, vissers en handelaren. Een synagoge ontbrak er ook niet, die mede door een Romeinse hoofdman tot stand kwam (Lucas 7:5).

In zijn 2e stad heeft Jezus veel gedaan, zoals de roeping van Levi de tollenaar; genezingen: de verlamde en de slaaf van de centurio; de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en de verkondiging van het Koninkrijk der hemelen, waar ook zijn stadsgenoten geen gehoor aan wensten te geven, iets wat Hij hun ernstig verweet. Jarenlang heeft men niet geweten waar Kapernaüm precies lag. Er was weinig over van de oorspronkelijke plaats, en bij opgravingen op de heuvel Tell Hum hebben Duitse archeologen in 1905 resten van een synagoge gevonden, naar men toen meende uit de 2e of 3e eeuw na Chr. Bij nader onderzoek bleken die uit de 4e of 5e eeuw na Chr. te dateren en ook niet die van het oorspronkelijke Kapernaüm te zijn. De Franciscanen hebben de synagoge in 1968 gereconstrueerd. Tot heden toe bezoeken veel pelgrims het vermeende Kapernaüm.