Broeders in Christus

Psalm 49 - God zal mijn leven verlossen

De boodschap van deze psalm is eenvoudig: alle mensen zijn gelijk (vs. 2-3), allen zijn sterfelijk (vs. 13-15), en alleen in God is er hoop op leven (vs. 16).

Maar dat zijn zeker niet de gedachten van die velen die, ook in onze tijd, “op hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich beroemen” (vs. 7). “Hun diepste gedachte is, dat hun huizen altoos zullen bestaan, hun woningen van geslacht tot geslacht” (vs. 12). En ook al is het succes dat zij menen te hebben lang niet zo groot, toch denken zij net als Koning Nebukadnezar van Babylon: “Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb … door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit?” (Daniël 4:30). En net als die koning, zal de trotse mens op de kwade dag (vs. 6) vernederd worden.

De wijze weet daarentegen maar al te goed dat hij niets heeft om op te roemen. Zijn huis bestaat niet werkelijk voor altoos, en ook zijn eigen leven is maar van korte duur: “U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt” (Jakobus 4:14, NBV). Zelfs de godvrezende mens is niet in staat zichzelf van de dood te redden, laat staan dan zijn naaste: “Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch Gode zijn losprijs betalen (Psalm 49:8). Maar wie dat wel heeft gedaan, is de Here Jezus Christus, die is gekomen “om zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Matteüs 20:28).

Voor wie in Christus gelooft bestaat er daarom hoop op leven na de dood. Iedere gelovige weet dat er in het Nieuwe Testament uitvoerig wordt gesproken over de opstanding. Maar die opstanding vinden we ook al in het Oude Testament. Zo spreekt deze psalm bijvoorbeeld duidelijk van opwekking uit het graf: “God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want hij zal mij opnemen” (vs. 16). Ook Jesaja profeteert over de dag wanneer God de doden zal opwekken: “Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk – opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof!” (26:19).

Is Psalm 49 pessimistisch? Helemaal niet! Voor hen die alleen maar belangstelling hebben voor de rijkdom en praal van dit leven is Psalm 49 wel negatief. Maar voor hen die Gods koninkrijk zoeken, spreekt deze psalm op zeer positieve wijze van opstanding en eeuwig leven.