Ekklesia der Broeders in Christus te Den Haag

Officiële naam: Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus te Den Haag
 
Publiek bekende naam:
 
Broeders in Christus
RSIN nummer:
 
820032785
Postadres: Broeders in Christus, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort
Email: ekklesia.denhaag@broedersinchristus.nl
 
Beleidsplan:
  1. Het houden van wekelijkse godsdienstige samenkomsten, met een "avondsmaalsviering", tot versterking van de leden.
  2. Het houden van wekelijkse Bijbelstudiebijeenkomsten, om kennis en inzicht in de Schrift op te bouwen.
  3. Het organiseren van andere bijeenkomsten tot opbouw van de leden en leden van andere ekklesia's
  4. Het aanmoedigen tot Bijbelstudie en aanbieden van hulp met deze studie aan derden door leesroosters, seminars (Effectief Bijbellezen), exposities, een studieblad, het beantwoorden van vragen en andere middelen.
  5. Het financieel ondersteunen in bijzondere omstandigheden van geloofsgenoten en eventueel hun omgeving in andere landen.
  6. Het samen met de ekklesia Ede een aantal landelijke zaken m.b.t. punt 4 verzorgen.
Bestuur: Het bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen uit de leden van de ekklesia, benoemd door de algemene vergadering van de ekklesia. Uit de bestuursleden benoemt zij een secretaris en een penningmeester. Op dit moment is de functie van penningmeester vacant door een sterfgeval. De secretaris neemt deze taken waar. Volgens de statuten blijft een niet-voltallig bestuur wel bestuursbevoegd.  
 
Beloningsbeleid: Geen van de bestuursleden, commissieleden of andere leden worden betaald door of ontvangen een vergoeding van de ekklesia. Dit geldt voor zowel geleverde diensten als gemaakte kosten. Dit alles volgens het principe: "Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven" (Mat 10:8). In uitzonderlijke gevallen zouden gemaakte kosten vergoed kunnen worden na overleg van betaalbewijzen, maar in de praktijk komt dit niet voor.
 
Actueel verslag ekklesia:
 

In 2015 hielden we wekelijks zondagochtenddiensten en een Bijbelstudieavond. Er werd ook de jaarlijkse studie- en predikingsweek gehouden te Maasbommel, ook met leden van andere Nederlandse ekklesias en een aantal buitenlandse geloofsgenoten. Onderwerp van de studie was "Gesprekken met God", vooral de voorbeelden van Abraham, Mozes, Jeremia en Jezus.

Voorgenomen bestedingen ekklesia 2016

De voorgenomen bestedingen 2016 zijn:

Zaalhuur voor samenkomsten ca. € 3.300
Accomodatie studie- en predikingsweek           ca. € 7.000
Overige kosten ca. € 1.000
Bijdragen aan landelijk prediking ca. € 4.000

 

De ontvangsten van de ekklesia bestaan uit collectes/giften, legaten en erfenissen.

Een deel van deze inkomsten is specifiek bestemd voor bijzondere doelen. Dit zijn bijdragen aan andere charitatieve instellingen, meestal geleid door geloofsgenoten, die ten goede komen aan doelen zoals in het beleidsplan is opgenomen. 

Het overzicht van alle ontvangsten en uitgaven in 2015 treft u aan hieronder aan. Alle bedragen zijn in hele euro's:

Ontvangsten

      

Uitgaven

  Collectes  843     Zaalhuur bijeenkomsten
 3.426
  Overige giften
 2.200     Studie- en predikingsweek
4.850
  Erfenissen  1.660     Bankkosten
168

  Overige uitgaven
948
        Bijdragen landelijk prediking
8.749

 Totaal ontvangsten    

4.703
 
 Totaal uitgaven

18.141

 
  Negatief resultaat 2015

13.438
 

 
Toelichting:

  • De kosten zaalhuur zijn dit jaar (2015) weer gemiddeld, maar hoger dan in 2014 omdat in dat jaar maar facturen voor 3 kwartalen ontvangen werden.
  • De bijdrage landelijk prediking is dit jaar hoger i.v.m. de ontwikkelkosten van de nieuwe website Met open Bijbel.

 

Voor bijzondere doelen is het volgende bijgedragen:

    Erfenis bestemd voor Christadelphian Care Homes    1.670
    Erfenis bestemd voor Christadelphian Bible Mission Welfare Fund    1.670
    Andere doelcollectes (10 fondsen)  2.554
 

Copyright © 2011 Broeders in Christus